Smlouva o dílo a 5 bodů, které by měli freelanceři vždy upravit

Smlouva o dílo je jednoznačně nejrozšířenější smluvní typ mezi podnikateli na volné noze, tzv. freelancery. Dříve smlouvu o dílo mezi podnikateli upravoval obchodní zákoník, avšak od 1.1.2014 najdeme její úpravu v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Pojďme se podívat na 5 základních bodů, které by měl ve smlouvě o dílo každý podnikatel freelancer upravit.

  1. Předmět smlouvy o dílo

Předmět smlouvy o dílo je z praxe nutné definovat konkrétně. Věnujte patřičnou pozornost na detailní popis toho, co má být zhotoveno a dodáno. Zkušenější podnikatelé v některých případech ke smlouvě připojují dokonce přílohy, které se věnují popisu předmětu díla. Tak moc je to důležité. V praxi bývají totiž spory o předmět smlouvy jedny z nejčastějších. Ne nadarmo se říká, že to, co není na papíře, prostě neexistuje. Minimálně to bude velmi obtížné prokázat.

    2. Podklady a součinnost stran

Smlouva o dílo je dvoustranný právní akt a je nezbytná součinnost obou smluvních stran. Pouhé stanovení povinnosti zhotovit a dodat dílo není efektivní. Grafický designér je schopen dílo zhotovit, jen za předpokladu, že mu zadavatel poskytne informace “co má být zhotoveno”.

Pakliže stanovujete povinnosti stran, ještě větší důraz klaďte na sankce. K čemu je totiž povinnost, která nemá přidruženou sankci za nesplnění? Smlouva o dílo je pro podnikatele velmi flexibilní, jednotlivá ustanovení si můžete přidávat dle své potřeby. Ustanovení o smluvní pokutě by tak určitě nemělo chybět.

   3. Stanovení ceny a termínu

Smlouvy často uzavíráme právě proto, abychom měli páku, že druhá strana “zaplatí” či v opačném garde, když my zaplatíme, tak aby druhá strana dodala v dohodnutém termínu.

Ujednání o ceně sestává z velmi důležitých ustanovení. Přestože zákon umožňuje několik možností, pro freelancery doporučujeme jednoznačně stanovení pevné ceny, buď konečné, či hodinové. Pokud zvolíte hodinovou sazbu, je vhodné implementovat do smlouvy, jak bude čas evidován, aby nevznikaly pochybnosti.

Současně nezapomeňte stanovit termín platby. Můžete využít zálohovou platbu, kdy část platby proběhne před započetím díla a druhá část po dodání. U smluv s programátory se poslední splátka často posouvá na termín zhodnocení závěrečného testování funkčnosti (nikoli tedy samotné dodání díla, ale až po proběhlých testech).

  4. Odpovědnost za vady k dílu

Pokud ve smlouvě o dílo není zmínka o odpovědnosti za vady, pak platí obdobně jako u kupní smlouvy – objednatel může uplatnit svá práva z vadného plnění ve lhůtě 6 měsíců. Zákon vám však dovoluje benevolentně upravit oblast odpovědnosti, záleží tedy na zcela na vás, zda se rozhodnete odpovědnost rozšířit či naopak zúžit.

  5. Úprava vlastnictví k dílu – neomezené či licence

Zákon nám říká, že vlastníkem díla je až do okamžiku předání zhotovitel. To lze samozřejmě smluvně upravit. Vlastnické právo se převádí buď jako převod neomezeného vlastnického práva anebo lze poskytnout pouze licenci.

Druhou možnost využívají často programátoři, kdy je poskytována licence a vy můžete software používat, monetarizovat, ale nikoli např. přeprodávat. Úpravu vlastnického práva k dílu vždy ve smlouvě upravujte. Při rozsáhlejších zakázkách mohou vznikat dokonce přílohy hovořící o podmínkách licence k dílu.

Obecná doporučení ke smlouvě o dílo pro freelancery

Pamatujte, že smlouva o dílo, kterou využívají freelanceři nemusí být zhotovena písemně.

Smlouvu o dílo lze tedy uzavřít ústně. Prokazování toho, na čem jsme se ústně dohodli je však velmi obtížné.

Písemná forma je zachována i při použití e-mailu. Pokud uzavřeme smlouvu o dílo na dálku pouze e-mailem, je to v pořádku. Pokud strany nepoužívají elektronický zaručený podpis anebo datovou schránku, doporučujeme zaslat nejen naskenovanou smlouvu s podpisem elektronicky, ale zároveň také doporučeným dopisem.

Pozor na vzory smluv na internetu, které mohou být zastaralé (dle obchodního zákoníku) či obsahovat nevhodná ustanovení. Zbytečně se vystavujete riziku neplatnosti smlouvy. Řada advokátních kanceláří je schopna zhotovit mustr smlouvy o dílo pro freelancera, který následně bude tu samou smlouvu s drobnými úpravami používat pro všechny své zakázky (častá praxe pro programátory, grafiky, copywrittery, atd.).