Právní regulace marketingových soutěží

Zajímá vás, co vše musíte splnit, pokud se rozhodnete pořádat marketingovou soutěž? Každá soutěž je regulovaná právními předpisy. Přijďte na pracovní snídani, kde se dozvíte pravidla pro pořádání marketingových a spotřebitelských soutěží.

Právo vs. Marketingové soutěže

21. 6. 2016

Praha

Co vše se dozvíte o marketingových soutěží?

 • Představení marketingových a spotřebitelských soutěží
 • Charakteristické znaky soutěží podle loterijního zákona
 • Jak provozovat spotřebitelské soutěže v souladu se zákonem
 • Typy soutěží (vědomostní a dovednostní soutěže, soutěže s pevně daným výherním pořadím)
 • Soutěže typu „každý vyhrává“
 • Zakázané spotřebitelské loterie
 • Daňové povinnosti

Více informací a registraci na akci najdete na: Právo vs. Marketingové soutěže

Smlouva o dílo a 5 bodů, které by měli freelanceři vždy upravit

Smlouva o dílo je jednoznačně nejrozšířenější smluvní typ mezi podnikateli na volné noze, tzv. freelancery. Dříve smlouvu o dílo mezi podnikateli upravoval obchodní zákoník, avšak od 1.1.2014 najdeme její úpravu v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Pojďme se podívat na 5 základních bodů, které by měl ve smlouvě o dílo každý podnikatel freelancer upravit.

 1. Předmět smlouvy o dílo

Předmět smlouvy o dílo je z praxe nutné definovat konkrétně. Věnujte patřičnou pozornost na detailní popis toho, co má být zhotoveno a dodáno. Zkušenější podnikatelé v některých případech ke smlouvě připojují dokonce přílohy, které se věnují popisu předmětu díla. Tak moc je to důležité. V praxi bývají totiž spory o předmět smlouvy jedny z nejčastějších. Ne nadarmo se říká, že to, co není na papíře, prostě neexistuje. Minimálně to bude velmi obtížné prokázat.

    2. Podklady a součinnost stran

Smlouva o dílo je dvoustranný právní akt a je nezbytná součinnost obou smluvních stran. Pouhé stanovení povinnosti zhotovit a dodat dílo není efektivní. Grafický designér je schopen dílo zhotovit, jen za předpokladu, že mu zadavatel poskytne informace “co má být zhotoveno”.

Pakliže stanovujete povinnosti stran, ještě větší důraz klaďte na sankce. K čemu je totiž povinnost, která nemá přidruženou sankci za nesplnění? Smlouva o dílo je pro podnikatele velmi flexibilní, jednotlivá ustanovení si můžete přidávat dle své potřeby. Ustanovení o smluvní pokutě by tak určitě nemělo chybět.

   3. Stanovení ceny a termínu

Smlouvy často uzavíráme právě proto, abychom měli páku, že druhá strana “zaplatí” či v opačném garde, když my zaplatíme, tak aby druhá strana dodala v dohodnutém termínu.

Ujednání o ceně sestává z velmi důležitých ustanovení. Přestože zákon umožňuje několik možností, pro freelancery doporučujeme jednoznačně stanovení pevné ceny, buď konečné, či hodinové. Pokud zvolíte hodinovou sazbu, je vhodné implementovat do smlouvy, jak bude čas evidován, aby nevznikaly pochybnosti.

Současně nezapomeňte stanovit termín platby. Můžete využít zálohovou platbu, kdy část platby proběhne před započetím díla a druhá část po dodání. U smluv s programátory se poslední splátka často posouvá na termín zhodnocení závěrečného testování funkčnosti (nikoli tedy samotné dodání díla, ale až po proběhlých testech).

  4. Odpovědnost za vady k dílu

Pokud ve smlouvě o dílo není zmínka o odpovědnosti za vady, pak platí obdobně jako u kupní smlouvy – objednatel může uplatnit svá práva z vadného plnění ve lhůtě 6 měsíců. Zákon vám však dovoluje benevolentně upravit oblast odpovědnosti, záleží tedy na zcela na vás, zda se rozhodnete odpovědnost rozšířit či naopak zúžit.

  5. Úprava vlastnictví k dílu – neomezené či licence

Zákon nám říká, že vlastníkem díla je až do okamžiku předání zhotovitel. To lze samozřejmě smluvně upravit. Vlastnické právo se převádí buď jako převod neomezeného vlastnického práva anebo lze poskytnout pouze licenci.

Druhou možnost využívají často programátoři, kdy je poskytována licence a vy můžete software používat, monetarizovat, ale nikoli např. přeprodávat. Úpravu vlastnického práva k dílu vždy ve smlouvě upravujte. Při rozsáhlejších zakázkách mohou vznikat dokonce přílohy hovořící o podmínkách licence k dílu.

Obecná doporučení ke smlouvě o dílo pro freelancery

Pamatujte, že smlouva o dílo, kterou využívají freelanceři nemusí být zhotovena písemně.

Smlouvu o dílo lze tedy uzavřít ústně. Prokazování toho, na čem jsme se ústně dohodli je však velmi obtížné.

Písemná forma je zachována i při použití e-mailu. Pokud uzavřeme smlouvu o dílo na dálku pouze e-mailem, je to v pořádku. Pokud strany nepoužívají elektronický zaručený podpis anebo datovou schránku, doporučujeme zaslat nejen naskenovanou smlouvu s podpisem elektronicky, ale zároveň také doporučeným dopisem.

Pozor na vzory smluv na internetu, které mohou být zastaralé (dle obchodního zákoníku) či obsahovat nevhodná ustanovení. Zbytečně se vystavujete riziku neplatnosti smlouvy. Řada advokátních kanceláří je schopna zhotovit mustr smlouvy o dílo pro freelancera, který následně bude tu samou smlouvu s drobnými úpravami používat pro všechny své zakázky (častá praxe pro programátory, grafiky, copywrittery, atd.).

Vzory smluv zdarma na internetu, jejich chyby a negativa použití

Pro provozovatele e-shopů a další online podnikatele je často nejméně příjemným aspektem jejich podnikání právní džungle, kterou se musí prosekat a zjistit, jaké zákonné povinnosti mají a jaké požadavky se vztahují na jejich podnikání. Proč podnikatelé raději hledají vzory smluv zdarma nežli placenou právní pomoc od advokáta?

Na internetu je to zdarma. Ale jaká jsou rizika?

Je přitom pochopitelné, že běžný podnikatel až v poslední řadě nahlédne do zákonné úpravy, která většinou není zrovna čtenářsky přívětivá. Naopak prvním zdrojem informací, na který se nejčastěji podnikatelé obrátí, jsou články volně přístupné na internetu psány populárním, neprávním jazykem. K obsahu takových čtivých článků je však potřeba přistupovat obezřetně, neboť informace v nich uvedené nemusí být vždy zcela správné či přesné. V tomto článku se proto zaměříme, na co si dát pozor při hledání informací na internetu. Proč vzory smluv zdarma ke stažení na internetu představují značné riziko. Zmíníme také nejčastějších chyby podnikatelů na internetu právě v souvislosti s hledáním vzorů zdarma a informací obecně o právu na internetu.

Základy podnikání online

Základem podnikání je generovat zisk a zbytečně neplatit za to, za co byste jako podnikatel platit nemusel. Ve světě online obchodu jsou zvláště důležité transparentní právní vztahy a jasná práva a povinnosti, které stranám při kontraktaci po internetu vznikají.

Všeobecné obchodní podmínky

Přesně tyto funkce plní všeobecné obchodní podmínky, které podnikatelé často opomíjejí nebo jim nevěnují dostatečnou pozornost, a následně se dostávají do situací, kterým by se raději obloukem vyhnuli. V následujícím textu se proto zaměříme zejména na nejčastější pochybení z hlediska všeobecných obchodních podmínek.

Pozor na aktuální znění a změny v zákonech

Nejčastějším problémem, se kterým se můžete při čtení právních článků věnovaných podnikatelům setkat, je neaktuálnost. Je až k neuvěření, že téměř dva roky od účinnosti nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, dále jen „NOZ“) některé články stále nereflektují současnou právní úpravu a odkazují na starý občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů), případně obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které byly k 1. 1. 2014 zrušeny.

Například v oblasti spotřebitelských smluv tak mohou být podnikatelé spoléhající se na články vycházející ze staré zákonné úpravy nepříjemně překvapeni.

Právo na odstoupení od smlouvy

Typickým příkladem je právo na odstoupení od smlouvy a prodloužení lhůty pro takové odstoupení ze strany spotřebitele. Obecná lhůta pro odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele činí 14 dní, ale pouze pokud podnikatel splní svoji informační povinnost a zpraví spotřebitele o této možnosti a podmínkách odstoupení (§ 1820 odst. 1 písm. f) NOZ). Nesplní-li podnikatel tuto povinnost, lhůta se prodlužuje.

V několika článcích zveřejněných za poslední rok na různých webových stránkách jsme se dočetli, že se tato lhůta prodlužuje na 3 měsíce, jak bylo stanoveno ve staré zákonné úpravě. Představte si pak překvapení provozovatele e-shopu, který svou informační povinnost opomene a spotřebitel, s nímž uzavřel smlouvu, se i po 6 měsících úspěšně domůže odstoupení od smlouvy.

NOZ totiž v případě nedodržení informační povinnosti prodlužuje lhůtu, v níž lze odstoupit od smlouvy, až o 1 rok, tedy na 1 rok a 14 dní. Pro úplnost je potřeba dodat, že pokud podnikatel splní svoji informační povinnost v průběhu této prodloužené lhůty, běží jen ona 14tidenní lhůta ode dne, kdy byl spotřebitel o tomto právu poučen. Tuto skutečnost pro změnu některé články neuvádí vůbec.

Jaká jsou rizika?

Věděli jste, že když spotřebiteli nesdělíte, že v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží, platíte tyto náklady Vy? Anebo že pokud spotřebiteli nesdělíte náklady na dodání, není spotřebitel povinen tyto náklady hradit? Dočetli jste se, že musíte jako podnikatel v online světě také uvést informace o kodexech chování, které jsou pro Vás závazné? Z mnoha populárních článků věnujících se právě povinnostem podnikatele při online kontraktaci byste se tyto informace nedozvěděli. Jak je ale patrné, jsou to informace pro podnikatele velmi důležité.

Právní slovíčkaření

Dalším častým problémem je nepřesná terminologie či nepřesné vyjadřování. V jednom článku zaměřeném na odstoupení od smlouvy se například uvádí, že smlouvu lze zrušit do 14 dnů. Ve skutečnosti spotřebitel od smlouvy odstupuje a toto odstoupení je jedním z důvodů zrušení závazku mezi podnikatelem a spotřebitelem. Spotřebitel však sám od sebe smlouvu neruší.

Tato drobná terminologická nepřesnost sice nemusí běžného čtenáře příliš trápit, problém však nastává, pokud autoři takového článku zároveň nabízejí své právní služby, například vytvoření obchodních podmínek nebo smlouvy. Pokud jejich články obsahují chyby, vyvolává to obavy, zda se nedopustí nepřesností i v právně závazných dokumentech, z nichž některá může být fatální a stát podnikatele nemalé peníze.

Generátory a vzory smluv zdarma ke stažení

Tím se dostáváme k dalšímu problému a tím jsou časté generátory a vzory smluv a obchodních podmínek, kterých najdeme na internetu celou řadu. Nejen, že většina z nich nedosahuje vysoké kvality formální či estetické, ale také jsou často plné právních chyb a výjimkou není, že pořád žijí v minulosti a řídí se úpravou podle starého občanského zákoníku či obchodního zákoníku.

Jeden známý český generátor obchodních podmínek do dnešního dne generuje obchodní podmínky vycházející ze staré zákonné úpravy, přestože na změnu právní úpravy sám upozorňuje na úvodní stránce a slibuje možnost aktualizace obchodních podmínek tak, aby vyhovovaly požadavkům NOZ. K této aktualizaci doposud nedošlo.

Informačně zastaralé články

Problémem nejsou jen poměrně čerstvé, avšak informačně zastaralé články. I když se v internetových médiích nachází řada nových kvalitních aktuálních článků, jejich nalezení je pro čtenáře často nadlidským úkolem, a to především kvůli indexování vyhledavači obsahů.

Tento cizí výraz, který někteří z vás možná slyší poprvé, označuje jednoduše řečeno systém vyhledávání a řazení webových stránek odpovídajících Vámi zadanému dotazu do vyhledavače, a sice na základě kritérií jako je návštěvnost dané stránky, míra a relevance výskytu hledaných slov apod.

Tento systém však není schopen posoudit aktuálnost mapovaných stránek, a proto se často jako první v seznamu objevují zastaralé články, zatímco články aktuální jsou schované na méně prestižních místech vyhledávaní. Čtenář, který klikne na první odkaz ze seznamu v domnění, že první článek musí být ten nejdůležitější, nejpřínosnější či nejnovější, a nepřistupuje ke zde získaným informacím s větší mírou obezřetnosti, se tak může ošklivě spálit.

Kontrolujte datum publikace článku

Přesvědčit se o tom můžete například zadáním hesla „vzor smlouva o prodeji pozemku“ do vyhledavače Google – hned třetí výsledek odkazuje na zastaralý článek z roku 2012 vycházející ještě ze staré právní úpravy. Zkoumat datum publikace článku je tedy vždy velmi důležité, ne všechny články však toto datum obsahují a jejich „věk“ tak může být nezjistitelný.

Podnikatelům doporučujeme

Doporučujeme tedy podnikatelům přistupovat k vyhledávání informací na internetu opatrně a nepodceňovat právní přípravu jejich podnikání. Chápeme, že při zahajování podnikatelské činnosti čeká podnikatele nejen právní, ale i úřední džungle, a někteří z nich tak považují obchodní podmínky za méně podstatnou záležitost, kterou lze odbýt stažením a upravením vzoru z internetu.

Obchdoní podmínky jsou nutností pro online podnikání

Je však potřeba si uvědomit, že obchodní podmínky jsou nezbytnou součástí podnikatelské činnosti provozované prostřednictvím e-shopu, součástí smluv uzavíraných s Vašimi zákazníky a také mají sloužit k Vaší ochraně. Jedná se o nejdůležitější dokument, jakýsi „zákon“ Vašeho podnikání, který zaručuje jasnost Vašich vztahů se zákazníky.

Proto doporučujeme nepodceňovat tento dokument a nechat si jej vypracovat odborníky, kteří vytvoří obchodní podmínky přímo na míru Vašemu e-shopu a v souladu s aktuální právní úpravou. O smlouvách ani nemluvě, u těch je spoléhání se na internetové vzory skutečným hazardem.

Pokud máte tedy jakékoliv pochybnosti, obraťte se raději na odborníky. Naše advokátní kancelář Vám pomůže zorientovat se v právní džungli a připraví pro Vás všechny potřebné dokumenty nebo zodpoví Vaše dotazy. Na rozdíl od veřejně přístupných článků či vzorů na internetu Vám navíc správnost vypracovaných dokumentů a řešení naše advokátní kancelář garantuje.

Smlouva o spolupráci

Co je to smlouva o spolupráci?

Smlouva o spolupráci upravuje vztahy mezi smluvními strany. Smlouva o spolupráci jak už její název napovídá bude upravovat spolupráci mezi stranami. Nemusí se nutně jednat o dvě strany, smlouva může být i třístranná, či vícestranná.

Smlouva o spolupráci je upravena občanským zákoníkem a jedná se o nepojmenovanou smlouvu. Formu tohoto právního dokumentu a základní právní náležitosti musíte dle zákona splňovat, nicméně konkrétní specifické náležitosti pro tento smluvní typ upraveny nejsou.

Smlouva o spolupráci je tedy poměrně benevolentní a v zásadě tedy záleží na smluvních stranách, co a jak si upraví.

Různé smlouvy o spolupráci

Níže uvádíme specifické názvy smluv, se kterými se můžete setkat. V záasadě se jedná vždy o smlouvu o spolupráci. Každý případ však může individuálně konkretizovat právní vztahy ve smlouvě.

 • Smlouva o vzájemné spolupráci
 • Partnerská smlouva o spolupráci
 • Smlouva o spolupráci a partnerství
 • Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci
 • Rámcová smlouva o spolupráci

Co je to rámcová smlouva o spolupráci?

Rámcová smlouva o spolupráci upravuje vztahy pouze rámcově. Jiými slovy se jedná o obecné vymezení práv a povinností pro strany smlouvy.

Smlouva o spolupráci vzor

Vzor pro smlouvu o spolupráci je na internetu ke stažení, často i zcela zdarma. Je však důležité si uvědomit, že se jedná pouze o vzor, tedy nemusí být vhodný pro Váš konkrétní úmysl.

Skutečnost, že vzory smluv na internetu zdarma ke stažení jsou často děravé a mohou vám způsobit skutečné komplikace si můžete přečít v článku: Vzory smluv zdarma jsou často děravé.

Pokud se rozhodnete stáhnout a použít vzor smlouvy o spolupráci, dbejte na to, aby byl upraven dle občanského zákoníku. Smlouva o spolupráci byla v minulosti upravována obchodním zákoníkem, avšak dnes jsou takové smlouvy neplatné.

Smlouva o spolupráci a obchodní zákoník?

Smlouva o spolupráci se dříve řídila obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník).

Od 1.1.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který výrazně revidoval soukromoprávní vztahy. Obchodní zákoník přestal být účinný a pro všechny nové vztahy, byť se bude jednat o jakousi smlouvu o spolupráci, se budou řídit dle nového občanského zákoníku (nikoli dle obchodního zákoníku).

Upozorňujeme, že na internetu jsou stále velmi často dohledatelné informace o tom, že smlouva o spolupráci se řídí obchodním zákoníkem. To je však zastaralá informace a ke dnešnímu dni neplatná.

Pokud se rozhodnete uzavřít smlouvu o spolupráci, je nutné splnit řadu zákonných náležitostí. V opačném případě by mohla být smlouva neplatná, tedy právní vztah by založen ve skutečnosti nebyl.

Co obsahuje smlouva o spolupráci?

Každá smlouva o spolupráci by měla splňovat obecné předpoklady smlouvy – jedná se o tzv. právní náležitosti smlouvy.

Občanský zákoník v § 1746, odst. 2 hovoří o možnosti založit i takovou smlouvu, které specificky zákony neupravují.

Strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena.

Smlouva o spolupráci není specificky upravena právními předpisy, proto se na ni užijí obecné náležitosti smluv.

Ostoupení od smlouvy o spolupráci

Je možné odstoupit od smlouvy o spolupráci?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Právní vztahy se řídí jak zákonným ustanovením, tak ustanoveními, která jsou uvedená ve smlouvě. Je proto třeba si smlouvy pozorně číst.

Na co bychom chtěli konkrétně upozornit, je Googlování právních odpovědí. To totiž vělmi často nepřináší správní odpovědi. Není to chyba Googlu, Seznamu či jiného vyhledávače. Vzhledem k tomu, že v roce 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který změnil řadu právních regulí, texty na internetu se staly neaktuální.

Jedná se např. také o velmi důvěryhodné servery.

Příkladem může být např. hledání klíčového slova “smlouva o spolupráci” na Seznamu. Již čtvrtý výsledek je odkaz na portál Podnikatel.cz, který ve svém seznamu odkazuje na tento článek, který je zastaralý a hovoří o obchodním zákoníku.

Kontrola smluv online od advokáta

Před podpisem smlouvy Vám doporučujeme konzultovat její znění s advokátem.

Kontroly smluv, které zahrnují jak vysvětlení a upozornění na riziková ustanovení (včetně možný revizí ustanovení) poskytujeme za dostupné ceny. Veškeré právní služby poskytuje advokátní kancelář provozujcí webový portál PravoProPodnikatele.cz.

Kupní smlouva na eshop

Pokud se zamýšlíte na nákup či prodej eshopu (internetového obchodu) a chcete mít vše právně ošetřeno, budete pro takový prodej či nákup potřebovat smlouvu. Článek záměrně nazýváme jako “Kupní smlouva na eshop“, přestože se jedná o nesprávné označení. Pokud prodáváte či kupujete e-shop, kupní smlouvu byste rozhodně používat neměli.

Pozor na výraz kupní smlouva na eshop

Doporučení, která najdete na internetu ohledně přípravy takové kupní smlouvy či dokonce připravený vzor kupní smlouvy na eshop, jsou zcela mylná. Eshop ani doména není věc v právním slova smyslu, a proto je nelze převádět standardní kupní smlouvou.

Pro převod eshopu nelze použít standardní a tradiční kupní smlouvu na movitou věc.

Smlouva na převod eshopu

Smlouvu, kterou hledáte se nazývá Smlouva na převod e-shopu případně domény. Jedná se o inominátní smlouvu (tzv. nepojmenovanou). V této souvislosti můžeme poznamenat, že zákon neupravuje tento smluvní typ, avšak i tak musí smlouva splňovat obecné náležitosti. Dále by smlouva měla splňovat Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz, kterými se převody domén .cz řídí.

Propracovaná smlouva pro dobrý eshop

Obecně lze říci, že čím vyšší je cena eshopu, za které jej prodáváte či kupujete, tím by měla být smlouva propracovanější, a to co do převodu vlastnických práv, reklamací či převodu finanční částky (např. včetně notářské či advokátní úschovy).

Nejčastějí chyby u smlouvy na převod eshopu

Jednou z nejčastějích chyb je, že taková smlouva, která není připravena advokátem, neobsahuje řadu ošetřujících ustanovení – např. co se týče autorských ráv loga, obrázků, textů, zpětných odkazů, databáze klientů, ochrany osobních údajů, atp.

Zpracování či kontrola kupní smlouvy na eshop

Kupní smlouvu na eshop vám nezpracujeme, neboť z výše uvedeného víte, že taková smlouva uzavřít nelze. Rádi Vám ale Vaši kupní smlouvu na eshop zrevidujeme, resp. zpracujeme smlouvu na převod eshopu či domény. Kontaktujte nás a uveďte specifika pro Váš záměr převodu či koupě eshopu.