Eshopaři pozor na kontroly ČOI

ČOI (Česká obchodní inspekce) zveřejnila výsledky kontrol internetových obchodů za rok 2015. Inspektoři se zaměřují na dodržování právních předpisů, především zákona o ochraně spotřebitele.

Výsledky kontrol ČOI

Dle výsledků kontrol eshopy nejčastěji porušují informační povinnosti. Častým problémem jsou neaktuální obchodní podmínky eshopu či obchodní podmínky, které obsahují právní nedostatky. V dalších případech provozovatelé internetových obchodů nedodržují proces reklamace a krátí práva spotřebitelů. Řada eshopů používá také tzv. nekalé obchodní praktiky.

Infografika kontrol eshopů

Infografika-Kontroly-eshopů-COI-2015

Kontroly internetových obchodů v číslech

ČOI udělila v roce 2015 celkem 825 pokut, které dosáhly celkové výše 4 196 000 Kč.

Vzory smluv zdarma na internetu, jejich chyby a negativa použití

Pro provozovatele e-shopů a další online podnikatele je často nejméně příjemným aspektem jejich podnikání právní džungle, kterou se musí prosekat a zjistit, jaké zákonné povinnosti mají a jaké požadavky se vztahují na jejich podnikání. Proč podnikatelé raději hledají vzory smluv zdarma nežli placenou právní pomoc od advokáta?

Na internetu je to zdarma. Ale jaká jsou rizika?

Je přitom pochopitelné, že běžný podnikatel až v poslední řadě nahlédne do zákonné úpravy, která většinou není zrovna čtenářsky přívětivá. Naopak prvním zdrojem informací, na který se nejčastěji podnikatelé obrátí, jsou články volně přístupné na internetu psány populárním, neprávním jazykem. K obsahu takových čtivých článků je však potřeba přistupovat obezřetně, neboť informace v nich uvedené nemusí být vždy zcela správné či přesné. V tomto článku se proto zaměříme, na co si dát pozor při hledání informací na internetu. Proč vzory smluv zdarma ke stažení na internetu představují značné riziko. Zmíníme také nejčastějších chyby podnikatelů na internetu právě v souvislosti s hledáním vzorů zdarma a informací obecně o právu na internetu.

Základy podnikání online

Základem podnikání je generovat zisk a zbytečně neplatit za to, za co byste jako podnikatel platit nemusel. Ve světě online obchodu jsou zvláště důležité transparentní právní vztahy a jasná práva a povinnosti, které stranám při kontraktaci po internetu vznikají.

Všeobecné obchodní podmínky

Přesně tyto funkce plní všeobecné obchodní podmínky, které podnikatelé často opomíjejí nebo jim nevěnují dostatečnou pozornost, a následně se dostávají do situací, kterým by se raději obloukem vyhnuli. V následujícím textu se proto zaměříme zejména na nejčastější pochybení z hlediska všeobecných obchodních podmínek.

Pozor na aktuální znění a změny v zákonech

Nejčastějším problémem, se kterým se můžete při čtení právních článků věnovaných podnikatelům setkat, je neaktuálnost. Je až k neuvěření, že téměř dva roky od účinnosti nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, dále jen „NOZ“) některé články stále nereflektují současnou právní úpravu a odkazují na starý občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů), případně obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které byly k 1. 1. 2014 zrušeny.

Například v oblasti spotřebitelských smluv tak mohou být podnikatelé spoléhající se na články vycházející ze staré zákonné úpravy nepříjemně překvapeni.

Právo na odstoupení od smlouvy

Typickým příkladem je právo na odstoupení od smlouvy a prodloužení lhůty pro takové odstoupení ze strany spotřebitele. Obecná lhůta pro odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele činí 14 dní, ale pouze pokud podnikatel splní svoji informační povinnost a zpraví spotřebitele o této možnosti a podmínkách odstoupení (§ 1820 odst. 1 písm. f) NOZ). Nesplní-li podnikatel tuto povinnost, lhůta se prodlužuje.

V několika článcích zveřejněných za poslední rok na různých webových stránkách jsme se dočetli, že se tato lhůta prodlužuje na 3 měsíce, jak bylo stanoveno ve staré zákonné úpravě. Představte si pak překvapení provozovatele e-shopu, který svou informační povinnost opomene a spotřebitel, s nímž uzavřel smlouvu, se i po 6 měsících úspěšně domůže odstoupení od smlouvy.

NOZ totiž v případě nedodržení informační povinnosti prodlužuje lhůtu, v níž lze odstoupit od smlouvy, až o 1 rok, tedy na 1 rok a 14 dní. Pro úplnost je potřeba dodat, že pokud podnikatel splní svoji informační povinnost v průběhu této prodloužené lhůty, běží jen ona 14tidenní lhůta ode dne, kdy byl spotřebitel o tomto právu poučen. Tuto skutečnost pro změnu některé články neuvádí vůbec.

Jaká jsou rizika?

Věděli jste, že když spotřebiteli nesdělíte, že v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží, platíte tyto náklady Vy? Anebo že pokud spotřebiteli nesdělíte náklady na dodání, není spotřebitel povinen tyto náklady hradit? Dočetli jste se, že musíte jako podnikatel v online světě také uvést informace o kodexech chování, které jsou pro Vás závazné? Z mnoha populárních článků věnujících se právě povinnostem podnikatele při online kontraktaci byste se tyto informace nedozvěděli. Jak je ale patrné, jsou to informace pro podnikatele velmi důležité.

Právní slovíčkaření

Dalším častým problémem je nepřesná terminologie či nepřesné vyjadřování. V jednom článku zaměřeném na odstoupení od smlouvy se například uvádí, že smlouvu lze zrušit do 14 dnů. Ve skutečnosti spotřebitel od smlouvy odstupuje a toto odstoupení je jedním z důvodů zrušení závazku mezi podnikatelem a spotřebitelem. Spotřebitel však sám od sebe smlouvu neruší.

Tato drobná terminologická nepřesnost sice nemusí běžného čtenáře příliš trápit, problém však nastává, pokud autoři takového článku zároveň nabízejí své právní služby, například vytvoření obchodních podmínek nebo smlouvy. Pokud jejich články obsahují chyby, vyvolává to obavy, zda se nedopustí nepřesností i v právně závazných dokumentech, z nichž některá může být fatální a stát podnikatele nemalé peníze.

Generátory a vzory smluv zdarma ke stažení

Tím se dostáváme k dalšímu problému a tím jsou časté generátory a vzory smluv a obchodních podmínek, kterých najdeme na internetu celou řadu. Nejen, že většina z nich nedosahuje vysoké kvality formální či estetické, ale také jsou často plné právních chyb a výjimkou není, že pořád žijí v minulosti a řídí se úpravou podle starého občanského zákoníku či obchodního zákoníku.

Jeden známý český generátor obchodních podmínek do dnešního dne generuje obchodní podmínky vycházející ze staré zákonné úpravy, přestože na změnu právní úpravy sám upozorňuje na úvodní stránce a slibuje možnost aktualizace obchodních podmínek tak, aby vyhovovaly požadavkům NOZ. K této aktualizaci doposud nedošlo.

Informačně zastaralé články

Problémem nejsou jen poměrně čerstvé, avšak informačně zastaralé články. I když se v internetových médiích nachází řada nových kvalitních aktuálních článků, jejich nalezení je pro čtenáře často nadlidským úkolem, a to především kvůli indexování vyhledavači obsahů.

Tento cizí výraz, který někteří z vás možná slyší poprvé, označuje jednoduše řečeno systém vyhledávání a řazení webových stránek odpovídajících Vámi zadanému dotazu do vyhledavače, a sice na základě kritérií jako je návštěvnost dané stránky, míra a relevance výskytu hledaných slov apod.

Tento systém však není schopen posoudit aktuálnost mapovaných stránek, a proto se často jako první v seznamu objevují zastaralé články, zatímco články aktuální jsou schované na méně prestižních místech vyhledávaní. Čtenář, který klikne na první odkaz ze seznamu v domnění, že první článek musí být ten nejdůležitější, nejpřínosnější či nejnovější, a nepřistupuje ke zde získaným informacím s větší mírou obezřetnosti, se tak může ošklivě spálit.

Kontrolujte datum publikace článku

Přesvědčit se o tom můžete například zadáním hesla „vzor smlouva o prodeji pozemku“ do vyhledavače Google – hned třetí výsledek odkazuje na zastaralý článek z roku 2012 vycházející ještě ze staré právní úpravy. Zkoumat datum publikace článku je tedy vždy velmi důležité, ne všechny články však toto datum obsahují a jejich „věk“ tak může být nezjistitelný.

Podnikatelům doporučujeme

Doporučujeme tedy podnikatelům přistupovat k vyhledávání informací na internetu opatrně a nepodceňovat právní přípravu jejich podnikání. Chápeme, že při zahajování podnikatelské činnosti čeká podnikatele nejen právní, ale i úřední džungle, a někteří z nich tak považují obchodní podmínky za méně podstatnou záležitost, kterou lze odbýt stažením a upravením vzoru z internetu.

Obchdoní podmínky jsou nutností pro online podnikání

Je však potřeba si uvědomit, že obchodní podmínky jsou nezbytnou součástí podnikatelské činnosti provozované prostřednictvím e-shopu, součástí smluv uzavíraných s Vašimi zákazníky a také mají sloužit k Vaší ochraně. Jedná se o nejdůležitější dokument, jakýsi „zákon“ Vašeho podnikání, který zaručuje jasnost Vašich vztahů se zákazníky.

Proto doporučujeme nepodceňovat tento dokument a nechat si jej vypracovat odborníky, kteří vytvoří obchodní podmínky přímo na míru Vašemu e-shopu a v souladu s aktuální právní úpravou. O smlouvách ani nemluvě, u těch je spoléhání se na internetové vzory skutečným hazardem.

Pokud máte tedy jakékoliv pochybnosti, obraťte se raději na odborníky. Naše advokátní kancelář Vám pomůže zorientovat se v právní džungli a připraví pro Vás všechny potřebné dokumenty nebo zodpoví Vaše dotazy. Na rozdíl od veřejně přístupných článků či vzorů na internetu Vám navíc správnost vypracovaných dokumentů a řešení naše advokátní kancelář garantuje.

Kupní smlouva na eshop

Pokud se zamýšlíte na nákup či prodej eshopu (internetového obchodu) a chcete mít vše právně ošetřeno, budete pro takový prodej či nákup potřebovat smlouvu. Článek záměrně nazýváme jako “Kupní smlouva na eshop“, přestože se jedná o nesprávné označení. Pokud prodáváte či kupujete e-shop, kupní smlouvu byste rozhodně používat neměli.

Pozor na výraz kupní smlouva na eshop

Doporučení, která najdete na internetu ohledně přípravy takové kupní smlouvy či dokonce připravený vzor kupní smlouvy na eshop, jsou zcela mylná. Eshop ani doména není věc v právním slova smyslu, a proto je nelze převádět standardní kupní smlouvou.

Pro převod eshopu nelze použít standardní a tradiční kupní smlouvu na movitou věc.

Smlouva na převod eshopu

Smlouvu, kterou hledáte se nazývá Smlouva na převod e-shopu případně domény. Jedná se o inominátní smlouvu (tzv. nepojmenovanou). V této souvislosti můžeme poznamenat, že zákon neupravuje tento smluvní typ, avšak i tak musí smlouva splňovat obecné náležitosti. Dále by smlouva měla splňovat Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz, kterými se převody domén .cz řídí.

Propracovaná smlouva pro dobrý eshop

Obecně lze říci, že čím vyšší je cena eshopu, za které jej prodáváte či kupujete, tím by měla být smlouva propracovanější, a to co do převodu vlastnických práv, reklamací či převodu finanční částky (např. včetně notářské či advokátní úschovy).

Nejčastějí chyby u smlouvy na převod eshopu

Jednou z nejčastějích chyb je, že taková smlouva, která není připravena advokátem, neobsahuje řadu ošetřujících ustanovení – např. co se týče autorských ráv loga, obrázků, textů, zpětných odkazů, databáze klientů, ochrany osobních údajů, atp.

Zpracování či kontrola kupní smlouvy na eshop

Kupní smlouvu na eshop vám nezpracujeme, neboť z výše uvedeného víte, že taková smlouva uzavřít nelze. Rádi Vám ale Vaši kupní smlouvu na eshop zrevidujeme, resp. zpracujeme smlouvu na převod eshopu či domény. Kontaktujte nás a uveďte specifika pro Váš záměr převodu či koupě eshopu.